ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΗ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

CYCLADIC
APPLIED
ARCHITECTURE

Κορησσία, 84002 Κέα

Τηλ: 22880 21910-11
Fax: 22880 21911

e-mail: info@islandhouses.gr

Korissia, 84002 Kea, Greece

Ph: (+30) 22880 21910-11
Fax: (+30) 22880 21911

e-mail: info@islandhouses.gr